تفکیک قوا

 
1: اصول بهترین مدیریتها کدومند ؟
2: به نظر من این ها هستند :
ا- تفکیک فعالیت ها
ب- قانون نویس جدا
پ- مجری قانون جدا
ت- ناظر و قاضی جدا
1:‌دلیلی هم برای این کار داری ؟
2: خداوند هم
ا- خودش قانون گذاره
ب- خبر رسانی با جبرییل علیه السلام است
پ- روزی رسان مکاییل ع است
ت- مرگ و بردن با عزراییل ع است
ث- قیامت با سور اسرافیل ع است
ج- ...
و همه اینها بر اساس قانون مدون و ابلاغی
از حضرت حق جل و علا کار می کنند
1: موید - موفق
2: مرخص -:)