1 «؟»: ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
2 «؟؟»: ۱۱۹۲۸ مورد در ۴۶۲۶ آیه یافت شد.
3 «؟؟؟»: ۱۶۴۷۰ مورد در ۵۱۴۵ آیه یافت شد.
4 «؟؟؟؟»: ۱۷۶۹۴ مورد در ۵۲۷۳ آیه یافت شد.
5 «؟؟؟؟؟»: ۱۴۴۰۴ مورد در ۵۰۰۷ آیه یافت شد.
6 «؟؟؟؟؟؟»: ۱۰۷۵۵ مورد در ۴۷۰۰ آیه یافت شد.
7 «؟؟؟؟؟؟؟»: ۴۱۸۵ مورد در ۲۶۸۷ آیه یافت شد.
8 «؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۲۳۶۳ مورد در ۱۸۸۵ آیه یافت شد.
9 «؟؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۳۹۱ مورد در ۳۳۰ آیه یافت شد.
10 «؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۴۸ مورد در ۴۶ آیه یافت شد.
11 «؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.
  تا 11 حرفی قرآن: ۷۸۲۴۵ جمع کلمات 1 تا 11 حرفی قرآن حرفی در قرآن