گفتش: چرا می گن
"هی نگو التماس دعا ! التماس دعا " !؟

گفت: آخه ! منظورشون اینه که
سعی کن به درجه ای برسی که

دیگران آرزو که به تو برسند
تا بگویند "التماس دعا " !!!!

(اگه گرفتی صلوات !!!! )