گفتش:
اگر می خواستی نماینده یا رییس معیس بشی !

شعار انتخابی خودت رو تو، چی چی می ذاشتی !؟

گفت: شفافیت پویای پایدار !!!

گفتش: یعنی چی چی !؟ منظورت چیه !!؟

گفت: اول رای بده !
بعدش می فهمی !!!

(... ادامه دارد .... )