گفتش: از نظر مالی چند طبقه داریم!؟
آدم ها در چند طبقه هستند !؟

از اشخاص حقیقی یا حقوقی ؟
چقدر اختلاف و فاصله مالی با هم داریم !؟

گفت: هر یه یا دو صفر یک طبقه است !
پس حدود 7 طبقه میشیم !

گفتش: از نظر عقل، درک، علم، فهم، فلسفه،
عقیده، عمل، سیاست، فرهنگ، بصیرت، .... چی !؟

گفت: اون هم هم !!! 7 طبقه !!؟
می گی نه ! بشمار !!