در خانه گر که گویند چیزی نیست

چشم دل باز کن و گو "چیزی نیست !؟"

هر چه هست جز رخ معبودم نیست

حق همه چیز و دگر چیزی نیست

سروده شده در اوایل 1366