گفتش: علم بهتر است یا ثروت ؟

گفت: معلومه دیگه!

علم خدا و خود شناسی بهترینه .

راستی ! ثروتی بالاتر از

بنده ی خالص خدا بودن نیست !
...........................................
اگه گرفتی ! صلوات.