گفتش: ایکاش هم مردها و هم زن ها، حجاب داشتند !؟
گفت: الان هم تقریبا دارند ! تو دقت نداری !
گفتش: ایکاش در هر موضوعی حجاب داشتند !
با درجات مختلف ! و مشخص بود !
گفت: منظورتت چیه ؟ در هر موضوع یعنی چیه ؟
درجه یعنی چیه ؟
گفتش: دوما اینکه مثل بی حجابی،
مثل مانتو و روسری کوتاه، متوسط، بلند،
مثل چادر و ... و پوشیه ! درجات داشت
و اولا اینکه
هم آقایون و هم خانم ها
در مساله پوشش بدن، نگاه چشم، فکر و هوس،
همت و پشتکار، عقیده و سیاست،
اخلاق و فلسفه و و و و از ظاهرشون
همه چی رو می شد بفهمیم ! خوب می شد ! مگه نه !
گفت: ... خیلی تند می ری !
مثل اینکه دلت می خواهد این دنیا همون آخرت باشد
که حق و باطل اولا از هم جدا هستند
و ثانیا درجات و درکاتشون هم دقیقا مشخصه!
تند رفتی ! مگه نه !!!!