س:
درجه خلوص و خالصی چند باشه خوب !؟
ج:
یه نفر، نجات غریق بود، 999 نفر رو نجات داد،
یه نفر رو سرش را زیر آب نگه داشت تا خفه بشه !
اومدند اعدامش کنند
گفت کار من 999 در هزار خالص بوده !
یعنی 99.9 در صد !-------------------------------------------------
نتیجه: همه ما معنی خلوص را می فهمیم!
آیا واقعا در کارهایمان برای همدیگه که هیچ !
برای خدا خلوص داشتیم !
( من یکی که شک دارم ! شما ها چی !؟ )