گفت: هر تابلو را می بینم باز یاد امام حسین می افتم !

گفتش: منظورت را می فهم ! خوب گرفتم !

گفت: ماشاء الله زرنگ شدی ! منظورم چه بود !؟

گفتش:
شنیدی میگن "اگه این کار را بکنی تابلو می شی!"،
واقعا امام حسین هم تابلو شده !
نه فقط برای شیعه و مسلمانها !
که برای همه تاریخ و همه ملت ها تابلو شده !