بهترین اختراعات آینده:
1- ارائه خودکار صفحات و وبلاگ و نظرات هر کس،
در مورد هر چیز، در راستای هر هدف

2- ارائه خودکار درجه وابستگی
هر بخش از هر مطلب به مطالب دیگر
از هر نظر و هدف و ارزش

3- ارئه خودکار درجه وابستگی
مجموعه مطالب یک یا چند وبلاگ و سایت به یکدیگر
....
90- ارائه خودکار درجه همبستگی و همردیفی
مطالب ارائه شده با کتابهای آسمانی

91- ارائه خودکار درجه بستگی مطالب کتابهای آسمانی (با/بدون تحریف) به یکدیگر و به مطالب عقلی و فلسفی

92- ارائه خودکار درجه بستگی مطالب ادعایی فلاسفه و دانشمندان با توانایی عقل و استدلالات در اثبات آنها
....
98- ارائه خودکار گروه های حق و ناحق و اعضای آنها

99- ارائه خودکار درجات گروه های حق و اعضای آنها
و گروه های ناحق و اعضای آنها

100- پایان
(آماده شده برای رفتن به بهشت و جهنم
بر طبق دستاوردهای صحیح انسان
با استفاده از امکانات خدادادی )
موفق، موید، مرخص !