علم بهتر است یا ثروت ؟


معلومه !

علم خدا و خود شناسی بهترینه .


راستی !

ثروتی بالاتر از

خود را بنده ی خالص خدا دیدن نیست !


...


اگه گرفتی !

صلوات.