انواع ممکن و موجود اعجاز قرآن:
کلامی، فرهنگی، عقیدتی، اخلاقی،
ادبی، سیاسی، عددی، فیزیکی، ریاضی، شیمیایی،
اجتماعی، فضایی، پزشکی، هسته ای،
زمین شناسی، دریایی، نجومی،