1- برای درک کامل هر چی ،
عادت کرده ام آخرش بپرسم که : خب، بعدش چی
ظاهر این همون "سو وات" اون طرف آب است (so what !? )

1-یه مثال:
خدا برای چی ما رو خلق کرده !؟
برای تکامل ما ! برای به نهایت ممکن و توان خود رسیدن ما !
2-- بعدش چی !؟

1- بعدی نداره ! او اینو خواسته ! اون خداست
! تواناست. قادر است ! خالق است ! عالم است !
حکیم است ! رحیم است ! کریم است !
2-- یعنی می خواهی بگی که چون تواناست خلق کرده !؟
چون عالم است خلق کرده !؟ چون حکیم است خلق کرده !؟ ...
1- نه ! بلکه چون کریم است، چون فاضل است،
چون جواد است، چون لطیف است، ...
2- اصلا مگه میشه موجودی کریم باشد و کرم نکنه !؟
جواد باشه و جود و بخشش نکنه !؟

1- پس آیا ممکن است خالق باشد و خلق نکنه !؟
قادر باشه و قدرتش را نشان ندهد !؟

2- اصل اساسی و مهم این است که
صفات حضرت حق هم
به دنبال صفات رحمت و کرامت و لطف و جود او در حرکتند.
همون چیزی که
من و تو در ذات و جان و روحمان - اگر دست نخورده باشه -
میتونیم پیداش بکنیم! مگه نه !

1- تو جوابهای صحیح هم دنبال جواب صحیح تر بگردیم !!
 
هر کی مطلب رو گرفت صلوات