می که بر لب می زنم   از جام اوست 

      جام می قرآن و می در نام* اوست


می که رمز  مصطفی تا مهدی است 

       من بنوشم، زآنکه می خود دام^ اوست

* نحن اسماء الله   //   ^ خدام اوست